Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

INFORMACJA O PROGRAMIE

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Gmina Opoczno przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

 

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 67 798,50 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 67 798,50 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Osoba, której zostanie przyznana pomoc w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę  w ramach Programu.

Zakres Programu 

Ze względu na wcześniejszą weryfikację potrzeb planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie prosimy o złożenie (najlepiej osobiście ) w terminie do dnia 08.03. 2024 r. do godziny 15:30 Karty zgłoszenia (załącznik nr 7) oraz formularza klauzuli RODO (załącznik nr 12) pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno.

Dodatkowo do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności. Karty zgłoszenia  złożone po terminie będą wpisane na listę rezerwową.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem: 44-741-60-36

Banery/Logo