Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opoczno.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia,nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie :

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania ,a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie od dnia 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest formą pomocy doraźnej, bezzwrotnej dla ucznia znajdującego się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej będącej w szczególności skutkiem takich zdarzeń jak:

 • pożar,
 • kradzież,
 • wypadek,
 • nagła choroba w rodzinie,
 • śmierć rodzica lub innego członka rodziny.

Powyższe wyszczególnienie ma charakter przykładowy i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego. Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego tj. każdego zdarzenia niezależnego od woli człowieka.

Występujący o zasiłek szkolny powinien przedstawić potwierdzenie zaistnienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny jest udzielany niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy .

Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
  lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

I. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, obejmuje w szczególności pokrycie kosztów:

   1) Wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć logopedycznych oraz innych wynikających z realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,                                                   

   2) Udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności w szczególności nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe(informatyczne), zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie i inne                                                  

  3) Udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym: wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, obozy naukowe, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę” ( szkoła dostarcza stypendyście fakturę zbiorczą lub rachunek wraz z zaświadczeniem ze szkoły z danymi ucznia oraz kwocie przypadającej na uczestnika podpisane przez dyrektora szkoły

II. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

  1) Książek w tym m.in.: podręczniki i ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna (w przypadku zakupu podręczników przez szkołę dla uczniów - szkoła dostarcza stypendyście fakturę zbiorczą lub rachunek wraz z zaświadczeniem ze szkoły z danymi ucznia oraz kwocie przypadającej na ucznia podpisane przez dyrektora szkoły),     

 2) Pomoce dydaktyczne ( m.in. słowniki, encyklopedie, vademecum, kompendium, atlasy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne, mapy, globusy, mikroskopy itp.), 

 3) Artykułów szkolnych – papierniczych (np. zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, pisaki, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi ) – w dowolnej ilości,                             

4) Tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie zamienne ( 1 sztuka na jeden rok szkolny),

5) Stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego – maksymalnie 2 sztuki na rok szkolny ( po 1 sztuce na semestr), tj:              

 • kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe,
 • dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa,
 • obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki, trampki – 1 para na semestr

     Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.                                                          

 • halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole) – 1 para na semestr,
 • strój na basen tj. strój kąpielowy, kąpielówki, klapki na basen, okulary pływackie, czepek (w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na basen- poparte odpowiednim zaświadczeniem).
 • Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu – rower, rachunki za zajęcia sportowe – szkolne, jeśli uczeń bierze czynny udział w zajęciach sportowych i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych

 6) Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo),

  7) Komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub w częściach), laptopa, notebooka, oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera (jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi wymaganymi obligatoryjnie przez szkołę)  – 1 sztuka na rodzinę na rok szkolny,     

  8) Klawiatury, myszy, mikrofonu, słuchawek, głośników, nośników danych, kamery internetowe,                                                                                                                                                                                                                          

  9) Tuszy/tonerów do drukarek – raz na semestr, papier do drukarek,                                                                                     

10) Programów multimedialnych i edukacyjnych,             

11) Naprawy sprzętu komputerowego ( komputer, monitor, laptop, drukarka, notebook - na FV lub rachunku musi być wypisane jaka część została naprawiona lub wymieniona))                                                                                      

12) Biurka do nauki, krzesła do biurka, lampki na biurko – 1 sztuka na rodzinę na rok szkolny,                                            

13) Modem/router w przypadku partycypacji w kosztach abonamentu internetowego w okresie wrzesień – czerwiec, (faktura VAT + dowód opłaty pod warunkiem, że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT, zgodny z miejscem zamieszkania ucznia)

14) Stroju galowego niezbędnego w procesie edukacji, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę     - 1 sztuka na dany rok szkolny (wymagane potwierdzenie przez szkołę).                                                                      

15) Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie),            

16) Odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych – 1 komplet na rok szkolny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły że strój jest wymagany),

17) Okulary korekcyjne (faktura VAT+ zaświadczenie od lekarza o konieczności noszenia okularów).

III. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, obejmuje pokrycie kosztów:

    1) opłaty za czesne,                                                                                                                                                  

    2) koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne- od września do czerwca danego roku szkolnego,                                                                                                                                   

   3) opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie – za okres, w którym realizowana jest nauka.                      

Niniejszy kwalifikator wydatków nie jest katalogiem zamkniętym, jeżeli zakupiony towar nie znajduje się w powyższym katalogu wydatków zostanie rozliczony pod warunkiem, że Organ przyznający stypendium uzna, że wydatek ma charakter edukacyjny i jest związany z procesem nauki dziecka.

INFORMACJE DODATKOWE

1) Wydatki nie kwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
 • meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • wkładki ortopedyczne,
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska rekreacyjne, kolonie
 • faktury za internet z usługą TV (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za internet),
 • opłaty za ubezpieczenie                                                                                                                              
 • składkę na radę rodziców lub komitet rodzicielski
 • wyżywienie w szkołach, bursach,
 • Koszt udziału w innych imprezach nie mających charakteru edukacyjnego.

Stypendium szkolne przeznaczone jest na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównania jego szans edukacyjnych.

2) Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • oryginału faktur i rachunków powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia paragony nie będą uwzględniane).
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwę wystawcy, datę wystawienia/ sprzedaży, numer dokumentu, prawidłowe dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko, adres zamieszkania), nazwę zakupionego artykułu potwierdzenie zapłaty (forma płatności),
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”( Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis czytelny i podpis.

 

3)  W sytuacji, kiedy wartość faktur/ rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia zwrot nastąpi do wysokości wartości faktur/ rachunków,                                                                                                                    

 4)  Obowiązują faktury/ rachunki potwierdzające poniesione wydatki za:                                                                                                              

 • zakup podręczników od sierpnia danego roku szkolnego ( wyjątek od czerwca – zakup podręczników przez szkołę),
 • zakup materiałów i pozostałych przedmiotów szkolnych wg wykazu wydatków kwalifikowalnych – od września danego roku szkolnego,
 • abonament internetowy – od września do czerwca danego roku szkolnego,

 

 Nie stanowią wydatku edukacyjnego  obuwie i odzież przeznaczona do codziennego użytku (np. sandały, obuwie zimowe, kurtki, płaszcze, sukienki, bielizna osobista). W przypadku nieudokumentowania wydatków poniesionych na cele edukacyjne decyzja przyznająca stypendium szkolne wygasa.

 

Przy czym za pierwszy semestr będą uwzględniane faktury za okres od sierpnia do grudnia danego roku szkolnego, zaś za drugi semestr – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.     

 

UWAGA

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…”

 

NA KAŻDEGO UCZNIA UPRAWNIONEGO DO STYPENDIUM WYMAGANE SĄ ODDZIELNE FAKTURY.

Banery/Logo