Informacja

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, z siedzibą w Opocznie przy ul. Mikołaja Kopernika 3, adres e-mail: ops@um.opoczno.pl; telefon: 44 755 24 93; reprezentowany przez Dyrektora MGOPS.
  1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail: iod@ops.opoczno.pl lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opocznie, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  1. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

„Dzielnicowy Bliżej Nas”

W dniu 26.04.2018 roku w świetlicach wiejskich w miejscowościach Ziębów i Modrzew, odbyły się kolejne spotkania dzielnicowych z mieszkańcami z udziałem Sołtysów P. Tomasza Rafalskiego i Henryka Rafalskiego, na których została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.
Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

2 maja 2018r MGOPS w Opocznie będzie nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie nr 5/2018 z dnia 20 kwietnia 2017r. dzień 2 maja 2017r. (środa) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Ośrodek będzie nieczynny.

Świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących

„ Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat…”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w okresie przedświątecznym w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania udzielił pomocy w formie 350 paczek świątecznych, zawierających mięso i wędliny oraz 350 paczek świątecznych, zawierających produkty spożywcze.

Dodatkowym wsparciem dla najbiedniejszych było zorganizowanie akcji „ Opoczyńscy przedsiębiorcy pomagają potrzebującym”.

Grupa aktywnej młodzieży ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie pomagała zbierając w sklepach artykuły spożywcze na rzecz osób potrzebujących.

Świąteczna zbiórka żywności przeprowadzona została 25 marca 2018 r. Do akcji włączyły się sklepy : Supermarket Lewiatan Beata i Marek Celner, ul. Piotrkowska 53, 26-300 Opoczno oraz Supermarket Woy Zdzisław  Wojciechowski, ul. Spacerowa 10, 26-300 Opoczno.

W akcję dla ubogich włączyły się też Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Opocznie, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, Parafia pw. Św. Barbary w Sołku oraz Parafia pw. Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny w Mroczkowie Gościnnym.

Zebrane artykuły trafiły do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Pracownicy socjalni przygotowali paczki świąteczne, które zostały przekazane najbiedniejszym rodzinom oraz osobom samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkim życzliwym osobom, które przyczyniły się do powodzenia akcji składamy serdeczne podziękowania. W szczególności dziękujemy wolontariuszom, parafianom, właścicielom sklepów  oraz wszystkim darczyńcom.

Zebrana ilość darów świadczy o hojności i zrozumieniu drugiego człowieka.

Wydawanie paczek żywnościowych

Wydawanie paczek żywnościowych i rodzinnych odbywa się w dniach 26.03.2018r (poniedziałek) do 28.03.2018r. w godzinach otwarcia Ośrodka.

 

 

 

 

Konferencja pt. Zespół Downa – Zrozum, szanuj, kochaj …

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie byli organizatorami konferencji, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury na sali widowiskowej w dniu 15.03.2018 r.
Konferencja objęta była patronatem przez Posła na Sejm RP Roberta Telusa.
Kolejna konferencja z cyklu Zespół Downa – Zrozum, szanuj, kochaj… poświęcona była opiece, leczeniu, aspektach prawnych dot. ubezwłasnowolnienia osób z trisomią chromosomu 21.
Podczas spotkania mogliśmy oglądać spektakl „Dostrzec Człowieka” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Integracyjnego „A właśnie, że TAK!”. Prelekcje w wykonaniu Tatiany Kaplińskiej i Agaty Komorowskiej poruszały trudne, ale bardzo ważne tematy dotyczące dzieci i osób urodzonych z Zespołem Downa. Sędzia Sądu Rejonowego w Opocznie Pani Iwona Dembińska – Pęczek przybliżyła wszystkim obecnym aspekty prawne dot. ubezwłasnowolnienia. Na koniec wystąpili wychowankowie CEIR w Opocznie przedstawiając „kukiełkowy teatr cieni”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

„Dzielnicowy Bliżej Nas”

W dniu 15.03.2018 roku o godz.16.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzustówek Kolonia, odbyło się kolejne spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami z udziałem pana Sołtysa Marcina Kowalczyka, na którym została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.

Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Spotkanie z przedstawicielami oświaty – procedura „Niebieskiej Karty”

9 marca 2018r., o godzinie 09.00 w Szkole Podstawowej nr. 3  im. Henryka Sienkiewicza    w Opocznie, odbyło się pierwsze z przewidzianego cyklu spotkań, pracowników socjalnych Działu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skierowane do przedstawicieli oświaty a dotyczące procedury „Niebieskie Karty”.

W spotkaniu ze strony MGOPS w Opocznie uczestniczyli Pani Dyrektor Maria Chomicz, starsi pracownicy socjalni Elżbieta Matyśkiewicz i Katarzyna Szymczyk. W 1,5 godzinnym szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli Szkoły, którym przekazywano prawne i praktyczne aspekty dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, w rodzinach w których dochodzi do podejrzenia  stosowania przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani ze skalą zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Opoczno. Spotkanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Kolejne spotkanie z serii „Dzielnicowy Bliżej Nas”

W dniu 09.03.2018 roku o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanna, odbyło się kolejne spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami z udziałem pana Sołtysa Józefa Skorupy, na którym została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.

Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni MGOPS Opoczno.

Zbiórka odzieży na rzecz osób potrzebujących, samotnych i bezdomnych!

Zima nie wszystkim kojarzy się z białym szaleństwem. Dla niektórych okres ten jest walką o przetrwanie, która nie zawsze kończy się zwycięstwem. Ludzie bezdomni są niemal każdego dnia tej pory roku narażeni na mróz, śnieg i głód. Pomyślmy o najbardziej potrzebujących – wspólnymi siłami możemy uczynić dla Nich ten trudny czas bardziej znośnym!

Nasze zapasy zostały już wykorzystane, dlatego zwracamy się do ludzi i firm dobrej woli, aby wsparły osoby bezdomne tą formą pomocy rzeczowej.

NA CZYM POLEGA AKCJA?
W naszych szafach zalega mnóstwo ubrań, które nie są już potrzebne pierwotnym właścicielom. Rzeczy te mogą okazać się przydatne dla tych, których nie stać na kupno własnej odzieży. Twoje stare, ciepłe ubrania mogą uratować czyjeś zdrowie lub nawet życie! Także Ty możesz pomóc! To bardzo proste — wystarczy przynieść ciepłe ubrania i przekazać je pracownikom tut. ośrodka , którzy rozdysponują je miedzy potrzebujących.

KIEDY I GDZIE?
Zbiórka  odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno. Przekazać ubrania będzie można w godzinach 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku  pokój nr 11
.

JAKĄ ODZIEŻ ZBIERAMY?
Przede wszystkim wszelkiego rodzaju ciepłe ubrania wierzchnie: czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki, spodnie, bieliznę osobistą, ciepłe koszule np. flanelowe bluzy, swetry, skarpety, buty ( zwracamy się z prośbą aby odzież była czysta i nie uszkodzona) .

Prosimy o nie przekazywanie odzieży wizytowej np. garniturów.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy wezmą udział w akcji.
Zachęcamy do przekazywania informacji o inicjatywie Waszym bliskim i znajomym.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv