Karta Dużej Rodziny

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

– rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  •  w wieku do ukończenia 18 roku życia
  •  w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  •  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności. Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.

 Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów – składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

 – w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,

 – w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 – w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze  szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,

 – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w     wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 – w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

    Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w instytucjach kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, komunikacji miejskiej i innych.

     Wydawanie wniosków do uzyskania Karty rozpoczyna się dnia 16.06.2014 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie. Karty wydawane są bezpłatnie.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv