Obchody Powiatowego Dnia Seniora

W dniu 9 października  2017r. odbyły się opoczyńskie obchody Powiatowego Dnia Seniora. Współorganizatorami uroczystości byli:

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie,

– Miejski Dom Kultury w Opocznie,

– Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach oraz w Miedznej,

– Fundacje: Interregion Opoczno oraz Dar dla Potrzebujących w  Mroczkowie Gościnnym

Dzień Seniora to wyjątkowe święto , przypominające o konieczności społecznego postrzegania osób starszych w celu zapewnienia im godnego życia.

Program opoczyńskich obchodów Powiatowego Dnia Seniora przedstawiał się w sposób następujący:

12.00 – Msza Święta w intencji osób starszych odprawiona w Kolegiacie Świętego Bartłomieja w Opocznie

13.15 – 16.00 Część oficjalna : okolicznościowe przemówienia na temat zapewnienia seniorom godnego życia oraz walki z wykluczeniem osób w podeszłym  wieku, ułatwienia dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

16.00 – poczęstunek

17.00 taneczna zabawa integracyjna

Pracownicy, którzy  brali udział w opoczyńskich obchodach  Powiatowego Dnia Seniora   poszerzyli swoją wiedzę na temat osób starszych i działań poszczególnych instytucji, które mają zapewnić im godne życie.

Zdjęcia z obchodów Powiatowego Dnia Seniora znajdują się w galerii.

Porozumienie o współpracy PUP z MGOPS

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.09.2017r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie. Porozumienie określa zasady współpracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Opoczno, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie:

– miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 514 zł netto (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć dochody za sierpień),

– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 od dnia 1 września 2017 r. do 15 września 2017r.

Dożywianie dzieci w szkole

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania  dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na  lata  2014-2020.

Aby  skorzystać z  posiłków  nieodpłatnie należy spełnić następujące warunki:

–  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  771,00 zł netto

– w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie należy złożyć wniosek o pomoc, do którego  powinny  być dołączone  dokumenty  potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich  członków  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie  wniosku (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć  dochody za sierpień).

Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 +

Rodzina 500+

List otwarty do redakcji TOP

List dostępny w PDF

Oryginał Listu z podpisami  pracowników MGOPS w Opocznie, ze względu na ochronę danych osobowych został przekazany do Burmistrza Miasta Opoczno. Z całej załogi liczącej 70 osób pod protestem nie podpisały się jedynie trzy osoby, oraz pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach wypoczynkowych.

UZALEŻNIENIA – DZIĘKUJĘ NIE!

UZALEŻNIENIA – DZIĘKUJĘ NIE!

POMAGAM SOBIE I BLISKIM

W  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3  istnieje Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w ramach którego pomoc znajdą osoby uzależnione oraz ich bliscy. Zespół powstał nie tylko z myślą o osobach, które borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami ale również o współuzależnionych, którymi w dużej mierze są małżonkowie i dzieci. Pracownicy Zespołu tworzą atmosferę bezpieczeństwa okazując: życzliwość, zrozumienie, wsparcie, empatię oraz świadczą wszelaką pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Zostały uruchomione dyżury w każdy czwartek od 15.30 do 20.30 aby z pomocy zespołu mógł skorzystać każdy kto potrzebuje takiej pomocy. Istnieje Grupa AA „WOLNOŚĆ” mitingi otwarte odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00 , na które serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane. Miting to spotkanie Anonimowych Alkoholików, otwarty znaczy, że w takim spotkaniu mogą uczestniczyć nie tylko osoby uzależnione ale również osoby, które mają styczność z osobami z problemem uzależnień. Są to spotkania anonimowe tzn. , że „wszystko co usłyszałeś, kogo widziałeś pozostaje między uczestnikami mitingu”. Uczestnictwo w mitingu jest dobrowolne, nie są prowadzone żadne listy obecności. Nie trzeba podawać swojego imienia i nazwiska, można przedstawić się pseudonimem. Problem uzależnień jest stosunkowo szeroki dlatego ważne jest, aby każdy , kto potrzebuje pomocy mógł ją znaleźć.

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkania w każdy czwartek w godz. 18.00 – 20.00 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Świadczenia wychowawcze okres zasiłkowy 2017/2018

Jak nie stracić świadczenia 500+

Dobiega końca pierwszy okres wypłaty świadczenia 500+. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych nie odnawia się automatycznie. Co trzeba zrobić, by nie stracić świadczenia, jakie zmiany nastąpią w przyznawaniu świadczeń w kolejnym rozdaniu?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje drobne zmiany w programie 500+, aby od października 2017 r. otrzymywać świadczenie, najpóźniej do 31 sierpnia br., trzeba złożyć wniosek wraz z dokumentami w odpowiednim jednostce – Ośrodku Pomocy Społecznej. Ustalenie prawa do świadczenia  wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Wnioski można  składać również elektronicznie – internetowo. Ci, którzy nie złożą wniosku w określonym terminie, dostaną pieniądze później.

Aby w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 października 2017 do 30 września 2018, otrzymywać pieniądze z programu „Rodzina 500+”, wniosek powinni złożyć wszyscy ci, którzy już pobierają zasiłek, jak również te rodziny, które starają się o niego po raz pierwszy. Wniosek złożony w ubiegłym roku nie zostanie odnowiony z automatu.

Jakie zmiany czekają rodziny?

Główne zasady przyznawania 500+ nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, chyba że rodzice bądź opiekunowie spełnią kryteria dochodowe. Do programu wprowadzono jednak drobne poprawki, które mają zapobiec patologiom związanym z przypadkami wyłudzania świadczenia.

Zmiany jakie mają nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko. Jeżeli rodzic rozwiąże umowę o pracę, a następnie podpisze nową z tym samym pracodawcą tak, aby spełnić kryterium dochodowe, to przez trzy miesiące nie będzie przysługiwało mu świadczenie wychowawcze.

Wyeliminowane mają być też przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka. Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać rodzicom samotnie wychowującym dziecko, chyba że Sąd przyzna mu alimenty od byłego partnera czy partnerki (nie dotyczy to przypadków, w których drugi rodzic nie żyje, ojciec nie jest znany lub powództwo o alimenty zostało oddalone).

Urzędnicy sprawdzą, czy rodzice zadbali o to, aby ustalić obowiązek alimentacyjny. Jeżeli jednostka realizująca świadczenie będzie miała wątpliwości co do tego, czy wnioskujący faktycznie samotne wychowuje dziecko, będzie mogła wezwać rodzica do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Mamy nadzieję, że te drobne zmiany uszczelnią system przyznawania świadczenia oraz wyeliminuje próby wprowadzenia urzędu w błąd. Chodzi o to, iż zdarzały się przypadki że we wniosku było zadeklarowane samotne rodzicielstwo a w rzeczywistości skład rodziny był większy – zazwyczaj w przypadku związków nieformalnych.

Czy wiesz, że…

Prawo do świadczenia 500+ w czerwcu br. miało  2642 rodzin w Opocznie a więc 4212 dzieci. Wypłacono im świadczenia na kwotę 2.101.000 zł ( minus 7.500 zł zwrotu za niezależnie pobrane świadczenia). Rekordowo wysoki zasiłek wynosi 3.500 zł na 7 dzieci. Rodzin, które utraciło z różnych przyczyn świadczenia było kilkanaście .

Czy wiesz, że:

Nowy okres świadczeniowy zaczyna się 1 października. Aby rodzic mógł kontynuować pobieranie 500 zł na dziecko lub dzieci, konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami o jego przyznanie. Wystąpić z nim może matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a więc osoby które są uprawnione do  pobierania tego świadczenia.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nowe wzory wniosków będą dostępne niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy ze zmianami.

Przyjmowanie i realizacja wniosków będzie się odbywać  płynnie zgodnie z zachowaniem terminów wypłat i tak np. jeżeli ktoś złoży wniosek w dowolnym dniu miesiąca sierpnia wypłatę świadczenia otrzyma na pewno do końca października.

W przypadku klientów, którzy będą składać wniosek po raz pierwszy, będą wyznaczeni pracownicy pierwszego kontaktu, którzy udzielą informacji jak poprawnie wypełnić wniosek. Zapraszamy do pokoju numer 13.

Tak jak do tej pory wniosek należy złożyć w odpowiedniej jednostce – Ośrodku Pomocy Społecznej. Co ważne, wniosek jest składany na terenie w gminy zamieszkania, a nie zameldowania.

Harmonogramy wypłat świadczeń na rok 2017 (lipiec-grudzień)

 

W zakładce Harmonogramy wypłat ustalone są nowe okresy na rok 2017 od lipca do grudnia.

Harmonogram

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY w Opocznie!

4 czerwca odbędzie się V Opoczyński Marsz Dla Życia i Rodziny.

Program Marszu:
15:00 MSZA ŚWIĘTA PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
16:00 PRZEJŚCIE Z KOŚCIOŁA ZA MIEJSKI DOM KULTURY
16:30 PROFILAKTYCZNY FESTYN INTEGRACYJNY „RAZEM DLA WAS BEZPIECZNIE”
18:00 KONCERT ZESPOŁU 2 PLUS 1

Ponadto są przewidziane liczne atrakcje dla dzieci – dmuchańce, kucyki, duże maskotki Miki oraz Minnie.

Swoje stoisko podczas pikniku prezentować będzie również m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie na którym będzie można uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach i zabawach.

Serdecznie zapraszamy!!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv