Zaproszenie na konferencje „Zrozum, Szanuj, Kochaj…”

Kolejne spotkanie z serii „Dzielnicowy Bliżej Nas”

 

W dniu 27.02.2018 roku o godz.16.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewiec Kolonia, odbyło się kolejne spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami, na którym została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.

Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni MGOPS Opoczno.

Klub Seniora „Niezapominajka” w Opocznie

Od 1 lutego 2018 r. w Opocznie rozpoczął działalność Klub Seniora „Niezapominajka”. Klub Seniora jest skierowany do mieszkańców gminy Opoczno. Jest to miejsce spotkań dla 20 osób starszych. Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Seniorzy mają możliwość korzystania z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. Priorytetem będzie również aktywne spędzanie czasu m.in. basen, wycieczki, zajęcia gimnastyczne. W ramach Klubu Seniora zapewnione będą codzienne ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Pierwsze zajęcia w Klubie Seniora „Niezapominajka” rozpoczęły się w lutym 2018 r. Na uroczyste spotkanie przy kawie i herbacie oraz domowych wypiekach prowadzący klub instruktorzy: Katarzyna Telus i Wojciech Turek wraz z uczestnikami – Seniorami zaprosili przedstawicieli władz i autorów projektu. W imieniu Pana Posła Roberta Telusa z życzeniami, pozdrowieniami i upominkiem przybył Dyrektor Biura – Rafał Skoczylas. Swoją obecnością uświetnili uroczyste otwarcie władze Gminy Opoczno Burmistrz Rafał Kądziela, Wiceburmistrz Zbigniew Sobczyk i Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski. W spotkaniu uczestniczyły również Koordynator Projektu Agnieszka Nalewczyńska, Koordynator ds. Partnerstwa Anna Sady, Kierownik Projektu w gminie Opoczno, mająca nadzór merytoryczny Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie Maria Barbara Chomicz wraz z kierownictwem Elżbietą Karbownik i Agnieszką Brolą.

Dzięki uprzejmości Prezes Fundacji „Ostoja” Pani Agnieszki Sobol tymczasową siedzibą i miejscem spotkań Seniorów są pomieszczenia użyczone w dolnym kościele parafii Podwyższenia Krzyża św. W Opocznie. Z niecierpliwością wszyscy czekają na dokończenie prac remontowych w lokalu docelowym, który będzie siedzibą Klubu Seniora „Niezapominajka” na Pl. Kościuszki 6.

Spotkanie upłynęło w miłej i życzliwej atmosferze. Zaproszeni goście zabrali głos życząc uczestnikom Klubu Seniora dużo zdrowia, optymizmu i wspaniale spędzonego czasu. Wszyscy zgodnie zauważyli, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne i stanowią wyzwanie dla samorządu. Uczestnicy Klubu Seniora zaprezentowali się zaproszonym gościom i wyrazili nadzieję na kolejne spotkania.

W Klubie Seniora „Niezapominajka” wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne, gdzie możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań oraz zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

W katalogu oferowanych zajęć jest edukacja informatyczna poprzez naukę korzystania z Internetu oraz edukacja kulturalna, czyli wyjścia do kina czy teatru.

W ramach prowadzonej działalności klubu seniorzy otrzymają wsparcie prozdrowotne poprzez edukację zdrowotną i spotkania z lekarzem i pielęgniarką.

W celu utrzymywania dobrej kondycji psychofizycznej klubowicze mają zapewnione zajęcia z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua aerobik.

Zaplanowano tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą się wzajemnie wspierać w trudnościach codziennego życia jak również poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

W Klubie Seniora „Niezapominajka” będzie prowadzone poradnictwo psychologiczne w formie profilaktyki i terapii jak również poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Klub Seniora to jedno z działań projektu konkursowego włączonego w strukturę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Drugim działaniem realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach projektu są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, jak również z urzędu. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Usługi opiekuńcze osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł dla osoby w rodzinie usługi świadczone są nieodpłatnie. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie tabeli opłat (Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 r. zał. Nr 1 i 2 do Uchwały), gdzie maksymalny koszt jednej godziny usługi wynosi 13 zł netto przy dochodzie powyżej 400 % kryterium dochodowego.  Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie szczegółowo określa warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu konkursowego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie świadczy usługi opiekuńcze dla 50 dodatkowych Świadczeniobiorców – mieszkańców Gminy Opoczno. Usługi te realizowane są przez 10 opiekunek domowych zatrudnionych na czas realizacji projektu mających kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowisku opiekun środowiskowy.

 

CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Liderem projektu konkursowego pt. „CUSCentrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” jest Gmina Opoczno. Autorem i Koordynatorem projektu jest Agnieszka Nalewczyńska. Koordynatorem d.s. Partnerstwa Gminy Opoczno jest Anna Sady. Podmiotem realizującym zadania w Gminie Opoczno jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Kierownikiem projektu w zakresie zadań Gminy Opoczno jest Maria Barbara Chomicz. Pozostali partnerzy projektu to Powiat Opoczyński (poprzez działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gmina Drzewica (poprzez działania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wartość całego projektu „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” wynosi 2.549.721,35 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2.283.230,45 zł. Wkład własny Partnerów 266.490,90 zł.

Całkowity finansowy udział Gminy Opoczno w projekcie, obejmujący Usługi Opiekuńcze oraz Klub Seniora wynosi: 1.070.609,84 zł z czego 970.607,84 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 100.000,00 zł wkład własny Gminy Opoczno.

Dzielnicowy Bliżej Nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie włączył się w współpracę na rzecz kampanii  „Dzielnicowy Bliżej Nas” której głównym zadaniem jest prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku wiejskim celem podniesienia świadomości odnośnie zagrożeń związanych z oszustwami i kradzieżami, których ofiarami padają osoby starsze, samotne bądź niezaradne życiowo.

Dnia 5 lutego 2018r o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sitowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym wzięli udział dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz pracownicy socjalni MGOPS w Opocznie. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo najczęściej stosowane metody oszustw, gdzie osoby nieuprawnione podają się za urzędników lub funkcjonariuszy publicznych stosując oszustwo takie jak: „metoda na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika socjalnego”, „pracownika elektrowni”. Dzielnicowi wspomnieli również o zagrożeniach związanych z zakupami przez Internet, odbieraniem połączeń telefonicznych z nieznanych numerów, po odebraniu których naliczane dodatkowe koszty połączeń. Uczestnicy spotkania – mieszkańcy sołectwa Sitowa wraz z Sołtysem panią Krystyną Świerczyńską, bardzo chętnie i aktywnie udzielali się w dyskusji, zadawali pytania, dzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Wyrazili chęć kolejnego spotkania.

Spotkanie umożliwiło omówienie zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy Sitowej dowiedzieli się czym jest taka mapa i w jaki sposób mogą z niej korzystać. Pani Sołtys miejscowości Sitowa, z pomocą dzielnicowego zaznaczyła na Krajowej Mapie Zagrożeń obiekt należący do miejscowości Sitowa, na którym dochodzi do aktów wandalizmu.

Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie wraz z pracownikami socjalnymi dziękuje dzielnicowym KPP w Opocznie za inicjatywę i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Opoczno.

MGOPS w Opocznie realizatorem projektu Centrum Usług Społecznych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie jest realizatorem  projektu konkursowego pt. „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym realizacji projektu jest Gmina Opoczno, pozostali partnerzy to: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

Wartość projektu: 2 549 721,35 zł, w tym:

– dofinansowanie – 2 283 230,45 zł

– wkład własny Partnerów- 266 490,90 zł

Czas trwania projektu 1 października 2017r. do 30 września 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym 96 osób niesamodzielnych, 30 ich opiekunów faktycznych, 30 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ( MGOPS w Opocznie, MGOPS w Drzewicy)
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze ( MGOPS w Opocznie, Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna)
  3. Klub Seniora ( MGOPS w Opocznie)
  4. Usługa w miejscu treningowym (PCPR w Opocznie)
  5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych PCPR w Opocznie)
  6. Placówka wsparcia dziennego („Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego)
  7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ( PCPR w Opocznie).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach projektu realizować będzie 3 zadania:

  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z Fundacją „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna)
  3. Klub Seniora.

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmować będą swoim zakresem:

– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb  życiowych,

– opiekę higieniczną,

– zaleconą przez lekarza pielęgnację

– oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

– osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

– osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie przyznając usługi opiekuńcze decyzją administracyjną ustali  ich zakres, warunki, okres przyznania oraz odpłatność na podstawie  UCHWAŁY  NR XV/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Będą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem  zawodowym.

W ramach tych usług zapewnione  będą: rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem.

Usługa jest nieodpłatna.  Realizatorem jest Fundacją „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna).

Klub Seniora skierowany jest do mieszkańców gminy Opoczno. Będzie on miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Uczestnicy klubu będą mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia; kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania.

W ramach klubu zapewnione będą ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie z siedzibą ul. Kopernika 3, 26-300 Opoczno tel. 44-755-24-93 wewn.25

Więcej informacji w menu w zakładce Projekt „CUS”

Harmonogramy wypłat świadczeń na rok 2018 (styczeń-czerwiec)

 

W zakładce Harmonogramy wypłat ustalone są nowe okresy na rok 2018 w miesiącach od stycznia do czerwca.

W dniu 17 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie odbyło się VI Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Posła na Sejm RP Roberta Telusa, podczas którego pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie przygotowali 1000 paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy – zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ponadto 127 dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny otrzymały prezenty ufundowane przez Rycerzy Kolumba.

W akcję świąteczną dla małoletnich włączyła się również fundacja „Dar dla Potrzebujących”, dodatkowe 500 rodzin zostało objętych pomocą w formie paczek świątecznych.

Uczestnicy spotkania wigilijnego mieli okazję spróbować autorskich potraw przygotowanych przez kucharki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie. Nie zabrakło również degustacji wigilijnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Prawdziwą atrakcją była również żywa szopka bożonarodzeniowa.

W spotkaniu wigilijnym wzięły udział tłumy mieszkańców, można było naprawdę poczuć atmosferę Bożego Narodzenia. Świąteczna atmosfera, ożywione rozmowy, koncert kolęd podkreślały wyjątkowość i potrzebę organizacji tego typu uroczystości. Takie spotkania wigilijne stały się już tradycją, a ich organizacja możliwa jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników MGOPS w Opocznie.

Paczki żywnościowe

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w dniu 17.12.2017r (niedziela) od godz. 16:00 do 19:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kossaka 4.

Pomoc prawna

Uprzejmie informujemy że od 22 listopada w każdą środę od godz. 8 do 16 w ramach projektu „W rodzinie siła” przyjmuje prawnik w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 61

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv