Komunikaty

500 PLUS nowe zasady

(09.04.2019r.)

Stypendia

(10.01.2019r.)

Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej jako dochód nieopodatkowany. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) dochód oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 sierpnia 2017 r. stypendia stażowe wypłacane osobom bezrobotnym ze środków europejskich, np. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych) jako, że nie są dochodami opodatkowanymi podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani nie zostały wymienione w katalogu dochodów nieopodatkowanych zawartym w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie stanowiły dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie były brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast zgodnie z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. brzmieniem przepisu art. 3 pkt 1 lit. c tiret 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na dochód składają się także niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1428), nowe brzmienie art. 3 pkt 1 lit. c tiret 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na nowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. okres świadczeniowy.

Istotne jest, że ww. stypendia wypłacane ze środków UE są dochodem niezależnie od rodzaju instytucji wypłacającej to stypendium i niezależnie od tego, czy osoba bezrobotna je pobierająca jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Ww. stypendia są zatem dochodem branym po uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 19 lit b. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną między innymi utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 20 lit. b ww. ustawy, uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. W związku z powyższym, przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego, do stypendiów lub zasiłków dla bezrobotnych, w tym jak najbardziej także do stypendiów finansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających opodatkowaniu, mają zastosowanie ww. przepisy o utracie/uzyskaniu dochodu (zgodnie z ww. przepisami określającymi katalog okoliczności uznawanych za utratę/uzyskanie dochodu). Powyższe dotyczy również ustalania prawa do uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na podstawie analogicznych zapisów ustawowych.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv