RODO

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, z siedzibą w Opocznie przy ul. Mikołaja Kopernika 3, adres e-mail: ops@um.opoczno.pl; telefon: 44 755 24 93; reprezentowany przez Dyrektora MGOPS.
  1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych Pana mgr Jacka Koryckiego, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail: iod@ops.opoczno.pl lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opocznie, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  1. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv