RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Opocznie, z siedzibą w Opocznie przy ul. Mikołaja Kopernika 3, adres e-mail: ops@um.opoczno.pl; telefon: 44 755 24 93; reprezentowany przez Dyrektora MGOPS.

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: iod@ops.opoczno.pl) lub korespondencyjnie (adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opocznie, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie mogło się odbywać na podstawie art. 6 ust.
  1 pkt. b), c) d) oraz e) RODO w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa realizowanymi przez administratora.

 

 1. Możemy Pani/Pana dane osobowe udostępniać współadministratorom, podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym organom administracji publicznej, podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
  w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi wymóg ustawowy, a niekiedy również umowny lub warunek zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Źródła prawa o charakterze powszechnie obowiązującego prawa realizowanego przez administratora stanowiące podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskaże Pani/Panu wydział merytoryczny obsługujący Państwa sprawę.

 

Klauzula RODO

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv