Projekt „Lepsze jutro”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, od 1 października 2017 roku realizuje projekt konkursowy: „Lepsze Jutro” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu 712 191,63 PLN

W okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. wsparciem zostanie objętych 65 osób, klientów Ośrodka, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przywrócenie zdolności  do zatrudnienia tych osób.

Rekrutacja odbędzie się w okresie październik – grudzień 2017r W procesie rekrutacyjnym wezmą udział członkowie zespołu zarządzającego oraz pracownicy socjalni.

I – wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego przez kandydata na uczestnika projektu i zgłoszenie do biura projektu „Lepsze jutro” w siedzibie Ośrodka, ul Kopernika 3.

II – przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego u osób spełniających wymóg formalny (mieszkają na terenie Gminy Opoczno, są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

III – decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu uczestnika do projektu „Lepsze jutro”

IV – sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do projektu „Lepsze jutro”.

V – sporządzenie listy rezerwowej zawierającej osoby, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

Zasady kwalifikacji: o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje liczba uzyskanych punktów podczas rekrutacji. Każda osoba zagrożona wykluczeniem społecznym 5 pkt.

Dodatkowo:

 1. Osoby zagrożone wielokrotnym wykluczeniem społecznym – 5 pkt za każdą z przesłanek.
 2. Osoby korzystające z PO-PŻ – 10 pkt.
 3. Osoby z III profilu w PUP – 10 pkt.
 4. Osoby z niepełnosprawnością, sprzężenia – 15 pkt.

Pierwszeństwo przed w/w będą mieć osoby, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wsparcie odbędzie się przez ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty co najmniej dwoma instrumentami wsparcia i obowiązkowo pracą socjalną.

Krótki opis projektu: w ramach projektu zaplanowano następujące działania – instrumenty wsparcia

 1. Diagnoza i praca socjalna – pracownicy socjalni wezmą udział w procesie rekrutacji, przeprowadzą wywiady środowiskowe z kandydatami do projektu.

W obecności pracowników socjalnych kandydaci wypełnią ankiety rekrutacyjno – diagnostyczne.

Pracownicy socjalni przez czas trwania projektu będą pracować z uczestnikami, motywować ich do pracy i aktywizować poprzez pracę socjalną.

 1. Konsultacje i porady specjalistyczne tj. psychologiczne i prawne.
 2. PAI – w ramach projektu zaplanowano Warsztaty podnoszące poziom podstawowych kompetencji społecznych.
 3. Ścieżka edukacyjna – zwrot kosztów nauki, prawo jazdy kat B, kurs językowy.
 4. Ścieżka „Stop Przemocy” – wsparcie dla sprawców.
 5. Ścieżka „Startu Życiowego – trening dorosłości, doradztwo psychologiczne, tworzenie ścieżki kariery.
 6. Ścieżka „Nowego Startu” – Trening Kompetencji Społecznych, Trening Autoprezentacji przed Pracodawcą, podstawowy kurs obsługi komputera.
 7. Dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych dla uczestników kwalifikujących się na podstawie kryterium dochodowego do pomocy społecznej. Zasiłki celowe i pomoc w naturze

KORZYŚCI DLA GMINY OPOCZNO PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU „LEPSZE JUTRO”

 Zwiększenie dostępności usług w postaci pracy socjalnej.

 • Podniesienie jakości usług poprzez zatrudnienie specjalistów prowadzących poradnictwo oraz warsztaty.
 • Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Zmniejszenie liczby bezrobotnych i klientów korzystających z pomocy społecznej.
 • Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • Wzrost zatrudnienia.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW OŚRODKA PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU „LEPSZE JUTRO”.

 • Dla 21 osób – osób młodych w wieku 18 -30 lat. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, praca socjalna, porady psychologiczne i prawne.
 • Dla 30 osób – które będą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej. Kurs prawa jazdy.
 • Dla 7 osób – stosujących przemoc. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, praca socjalna, porady psychologiczne i prawne.
 • Dla 30 osób – dla których został określony tzw. III profil pomocy, (zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wymagających aktywizacji społecznej). Program PAI, praca socjalna, porady psychologiczne i prawne.
 • Dla 5 osób – które będą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej. Nauka języka obcego.
 • Dla 7 osób – które będą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej. Podwyższenie wykształcenia.

Pracownicy socjalni będą rekrutować uczestników od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i bezpośrednio  pracować z uczestnikiem w okresie 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wersja PDF

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv