Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres zasiłkowy ( od października 2017r. do września 2018r) należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3, w Dziale Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój Nr 13 w terminie od sierpnia 2017r do października 2017r. bądź przez Internet poprzez :

 • bankowość elektroniczną,
 • platformę usług elektronicznych ZUS,
 • portal informacyjno – usługowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia)
 • niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne skrzynki podawcze – ESP)

 Ważne!

W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy aby osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze zgłaszały  niezwłocznie

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca, wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Wnioski dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3, w Dziale Świadczeń Wychowawczych pokój Nr 13 , bądź do pobrania w zakładce wzory wniosków.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

 Poniżej odpowiednie dokumenty, stosowne do swojej sytuacji potwierdzające uzyskiwanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny z tytułu:

(proszę uważnie  przeczytać niżej zamieszczoną informację i dostosować ją do sytuacji dochodowej  swojej rodziny):

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1. UMOWY O PRACĘ 
 • ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku uzyskiwania od 2016 roku do dnia złożenia wniosku dochodu z tej samej pracy,
 • ksero PIT za rok 2016( PIT 11, PIT 8C, PIT 36),
 • w przypadku, gdy w 2016 roku członek rodziny pracował a obecnie nie pracuje w danej firmie należy przedłożyć ksero PIT oraz ksero świadectwa pracy potwierdzające jej utratę od byłego pracodawcy,
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym 2016, tj w 2017 do dnia złożenia wniosku należy przedłożyć dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − ; jeżeli osoba podjęła zatrudnienie od stycznia 2017r. przedkłada zaświadczenie od pracodawcy za miesiąc luty 2017r. zawierające dane ( przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny ( zaliczka na podatek), składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu ( niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu) , składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 % podstawy wymiaru) – wzór zaświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Wychowawczych pokój Nr 13)

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z urzędu skarbowego- forma opodatkowania ( zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne– zaświadczenie zawierające informacje 1) rok podatkowy którego dotyczy zaświadczenie , 2) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię i nazwisko, numer pesel, 3) formie opłacanego podatku, 4) wysokość przychodu, 5) stawce podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016r ( karta podatkowa- zaświadczenie zawierające informacje 1) rok podatkowy którego dotyczy zaświadczenie , 2) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię i nazwisko, numer pesel, 3) formie opłacanego podatku, 4) wysokość opłacanego podatku- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016r,
 • gdy w 2016 roku osoba prowadziła i nadal prowadzi działalność  gospodarczą należy dołączyć ksero wpisu do działalności gospodarczej
 • gdy działalność gospodarcza prowadzona od 2016roku, a obecnie jest  zakończona lub zawieszona  należy dołączyć również ksero ww. PIT oraz dokument potwierdzający zakończenie lub zawieszenie  tej działalności (wypis z Urzędu Miejskiego bądź  ze strony internetowej CEIDG  – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ) oraz ksero PIT 28 ( ryczałt) lub PIT 36 ( na zasadach ogólnych ),

 W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1. GOSPODARSTWO ROLNE                                                                       
 • Gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (dotyczy to osób, które posiadają gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego ) do wniosku należy dołączyć kopię nakazów płatniczych za 2016 rok i wpisać powierzchnię ha przeliczeniowych do załącznika wniosku nr ZSW 03.
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników ( KRUS) , proszone są o dostarczenie ksera aktualnej wpłaty z poprzedniego kwartału,

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1.  RENTY ORAZ INNE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZUS
 • uzyskiwania dochodów z ZUS od 2016 roku do dnia złożenia wniosku należy dołączyć ksero PIT potwierdzających te dochody , (np. rent, emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz świadczeń    rehabilitacyjnych) oraz zaświadczenia lub decyzje potwierdzające uzyskiwanie tych dochodów (od kiedy do kiedy świadczenie    przysługuje).
 • utraty tych świadczeń na dzień złożenia wniosku prosimy dołączyć kopię PIT oraz zaświadczenie bądź kopię decyzji potwierdzających jej utratę.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1. STUDENCI   
 • Gdy członkiem rodziny jest pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej  należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o pobieraniu –  bądź nie pobieraniu stypendium za 2016.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

ALIMENTY   

 • Gdy wnioskodawca posiada prawomocny wyrok sądowy o zasądzonych alimentach od drugiego z rodziców dzieci do wniosku należy dołączyć ksero prawomocnego wyroku sądowego orzekającego                                        o wysokości zasądzonych alimentów.
 • odpis prawomocny wyroku sądowego podlegającego wykonaniu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:

 1. URLOP WYCHOWAWCZY                                                          
 • Gdy osoba przebywa na urlopie wychowawczym należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy od kiedy pracuje i na jaki okres pracodawca udzielił  urlopu wychowawczego.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko /uwaga! pełnoletnie dziecko to również dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, ale zawarło związek małżeński/;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu  pod numerem telefonu nr  44 755 41 97

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv