Stypendia Szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opoczno.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia,nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie :

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania ,a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie od dnia 1 września 2018 r. do 15 września 2018r.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest formą pomocy doraźnej, bezzwrotnej dla ucznia znajdującego się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej będącej w szczególności skutkiem takich zdarzeń jak :

pożar,

-kradzież,

-wypadek,

-nagła choroba w rodzinie,

-śmierć rodzica lub innego członka rodziny.

Powyższe wyszczególnienie ma charakter przykładowy i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego. Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego tj. każdego zdarzenia niezależnego od woli człowieka.

Występujący o zasiłek szkolny powinien przedstawić potwierdzenie zaistnienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny jest udzielany niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy .

 

Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv