Niebieska Karta

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Aby skutecznie pomagać rodzinom w których dochodzi do przemocy niezbędna jest współpraca różnych służb i instytucji. Zadania te zostały powierzone zespołom interdyscyplinarnym, które swoją pomocą i wsparciem obejmują potrzebujące rodziny. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty’’ i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.). Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Na terenie miasta i gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Opoczno Pana Jana Wieruszewskiego. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta a podmiotami. Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Jadwiga Oleksik. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie

 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

 4. Świetlica Środowiskowa „Pinokio”`w Opocznie

 5. Straż Miejska w Opocznie

 6. Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie

 7. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 8. Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie

 9. Sąd Rejonowy w Opocznie

 10. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

 12. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie

 13. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

 14. Szpital Rejonowy w Opocznie

 15. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

 16. Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie

 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Celem działania zespołu jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych patologią

Cele te dokonywane są poprzez:

– koordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy

– szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy

– podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie

– planowanie i realizacja działań pomocowych

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i realizacje planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie

 2. Monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy

 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

PAMIĘTAJ

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie i potrzebuje pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny. Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji np.:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Kopernika 3, Tel. 44 754-24-93

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie Aleja Dąbrówki 1, Tel. 977, 112

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Armii Krajowej 2 tel. 44 736-14-64

Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna w Opocznie ul. Armii Krajowej 2, Tel.44 736-14-62

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie ul. Armii Krajowej 2, Tel.44 736-14-64 , pracują w nim następujący specjaliści

– poniedziałek- pedagog (przemoc w rodzinie, „Niebieska Karta”

– wtorek- psycholog (profilaktyka uzależnień)

– środa- prawnik godz. 10.30-12.30, terapeuci rodzinni

-czwartek- psycholog, terapeuta rodzinny

– piątek – grupy wsparcia

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia Tel. 801-120-002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia Tel. 22 663-70-00

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv