Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób ubiegających się po raz pierwszy:

 • Do wniosku należy dołączyć:
 • kopie aktów urodzenia dzieci na które będzie składany wniosek o świadczenia rodzinne jak również kopie dowodów osobistych rodziców oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko , należy dołączyć kopie orzeczenia
 • W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2014
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2014r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2014r.
 • Kopie wszystkich PIT 11, bądź PIT 40 za 2014r potwierdzających uzyskany dochód w roku kalendarzowym 2014
 • W przypadku osób, które pracowały w 2014 roku i pracują nadal u tego samego pracodawcy, należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych za 2014r.
 • Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej .
 • Kopie wszystkich świadectw pracy od roku 2014 do dnia składania wniosku.
 • W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2015 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 • Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2014r
 • W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2014r.
 • Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pełnej  składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu, jak również zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

W przypadku osób ubiegających się o jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka do wniosku należy dołączyć odpowiednio: kopie dowodów osobistych rodziców dziecka, W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.

kopie aktu urodzenia dziecka zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży ( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

W przypadku ubiegania się osoby dorosłej o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć : kopie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z ZUS bądź KRUS o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego oraz kopie dowodu osobistego.

Ważne

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci , zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebna inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

Oryginały do wglądu


 Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2014
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2014r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2014r.
 • Kopie wszystkich PIT 11, bądź PIT 40 za 2014r potwierdzających uzyskany dochód w roku kalendarzowym 2014
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych za 2014r. ( wysokość tych składek uwzględniona jest w PIT-11, PIT-40, bądź należy przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy)
 • W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.
 • Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej .
 • Kopie wszystkich świadectw pracy od roku 2014 do dnia składania wniosku.
 • W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2015 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 • Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2014r
 • W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2014r.
 • Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pełnej  składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu, jak również zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

Ważne

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci , zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebna inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

Oryginały do wglądu

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv