Monthly Archives: Sierpień 2019

Dożywianie dzieci w szkole

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania   dzieci w szkole w ramach wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Aby  skorzystać z tej formy pomocy należy spełnić następujące warunki:

– miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  792,00 zł netto

– w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie należy złożyć wniosek o pomoc, do którego  powinny  być dołączone  dokumenty  potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich  członków  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie  wniosku (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć  dochody za sierpień).

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 + i świadczenia „ Dobry Start”.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie:

– miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 528 zł netto (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć dochody za sierpień),

– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 w pokoju nr 3 od dnia 2 września 2019 r. do 15 września 2019r.

Karta Dużej Rodziny

Kolonie letnie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zakwalifikował  24 dzieci     z rodzin najuboższych do uczestnictwa w koloniach letnich organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wypoczynek zorganizowany będzie w miejscowości Małe Ciche w terminie 16-29 sierpnia 2019r. Zbiórka uczestników kolonii będzie miała miejsce w dniu 16 sierpnia 2019r. (piątek) o godzinie 11.30  na parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Po zbiórce nastąpi wyjazd autokarem w polskie góry.

Wszystkim dzieciom życzymy pięknej pogody, miłego wypoczynku oraz wielu cudownych wrażeń.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv