Monthly Archives: Luty 2018

Klub Seniora „Niezapominajka” w Opocznie

Od 1 lutego 2018 r. w Opocznie rozpoczął działalność Klub Seniora „Niezapominajka”. Klub Seniora jest skierowany do mieszkańców gminy Opoczno. Jest to miejsce spotkań dla 20 osób starszych. Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Seniorzy mają możliwość korzystania z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. Priorytetem będzie również aktywne spędzanie czasu m.in. basen, wycieczki, zajęcia gimnastyczne. W ramach Klubu Seniora zapewnione będą codzienne ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Pierwsze zajęcia w Klubie Seniora „Niezapominajka” rozpoczęły się w lutym 2018 r. Na uroczyste spotkanie przy kawie i herbacie oraz domowych wypiekach prowadzący klub instruktorzy: Katarzyna Telus i Wojciech Turek wraz z uczestnikami – Seniorami zaprosili przedstawicieli władz i autorów projektu. W imieniu Pana Posła Roberta Telusa z życzeniami, pozdrowieniami i upominkiem przybył Dyrektor Biura – Rafał Skoczylas. Swoją obecnością uświetnili uroczyste otwarcie władze Gminy Opoczno Burmistrz Rafał Kądziela, Wiceburmistrz Zbigniew Sobczyk i Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski. W spotkaniu uczestniczyły również Koordynator Projektu Agnieszka Nalewczyńska, Koordynator ds. Partnerstwa Anna Sady, Kierownik Projektu w gminie Opoczno, mająca nadzór merytoryczny Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie Maria Barbara Chomicz wraz z kierownictwem Elżbietą Karbownik i Agnieszką Brolą.

Dzięki uprzejmości Prezes Fundacji „Ostoja” Pani Agnieszki Sobol tymczasową siedzibą i miejscem spotkań Seniorów są pomieszczenia użyczone w dolnym kościele parafii Podwyższenia Krzyża św. W Opocznie. Z niecierpliwością wszyscy czekają na dokończenie prac remontowych w lokalu docelowym, który będzie siedzibą Klubu Seniora „Niezapominajka” na Pl. Kościuszki 6.

Spotkanie upłynęło w miłej i życzliwej atmosferze. Zaproszeni goście zabrali głos życząc uczestnikom Klubu Seniora dużo zdrowia, optymizmu i wspaniale spędzonego czasu. Wszyscy zgodnie zauważyli, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne i stanowią wyzwanie dla samorządu. Uczestnicy Klubu Seniora zaprezentowali się zaproszonym gościom i wyrazili nadzieję na kolejne spotkania.

W Klubie Seniora „Niezapominajka” wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne, gdzie możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań oraz zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

W katalogu oferowanych zajęć jest edukacja informatyczna poprzez naukę korzystania z Internetu oraz edukacja kulturalna, czyli wyjścia do kina czy teatru.

W ramach prowadzonej działalności klubu seniorzy otrzymają wsparcie prozdrowotne poprzez edukację zdrowotną i spotkania z lekarzem i pielęgniarką.

W celu utrzymywania dobrej kondycji psychofizycznej klubowicze mają zapewnione zajęcia z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua aerobik.

Zaplanowano tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą się wzajemnie wspierać w trudnościach codziennego życia jak również poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

W Klubie Seniora „Niezapominajka” będzie prowadzone poradnictwo psychologiczne w formie profilaktyki i terapii jak również poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Klub Seniora to jedno z działań projektu konkursowego włączonego w strukturę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Drugim działaniem realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach projektu są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, jak również z urzędu. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Usługi opiekuńcze osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł dla osoby w rodzinie usługi świadczone są nieodpłatnie. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie tabeli opłat (Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 r. zał. Nr 1 i 2 do Uchwały), gdzie maksymalny koszt jednej godziny usługi wynosi 13 zł netto przy dochodzie powyżej 400 % kryterium dochodowego.  Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie szczegółowo określa warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu konkursowego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie świadczy usługi opiekuńcze dla 50 dodatkowych Świadczeniobiorców – mieszkańców Gminy Opoczno. Usługi te realizowane są przez 10 opiekunek domowych zatrudnionych na czas realizacji projektu mających kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowisku opiekun środowiskowy.

 

CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Liderem projektu konkursowego pt. „CUSCentrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” jest Gmina Opoczno. Autorem i Koordynatorem projektu jest Agnieszka Nalewczyńska. Koordynatorem d.s. Partnerstwa Gminy Opoczno jest Anna Sady. Podmiotem realizującym zadania w Gminie Opoczno jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Kierownikiem projektu w zakresie zadań Gminy Opoczno jest Maria Barbara Chomicz. Pozostali partnerzy projektu to Powiat Opoczyński (poprzez działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gmina Drzewica (poprzez działania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wartość całego projektu „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” wynosi 2.549.721,35 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2.283.230,45 zł. Wkład własny Partnerów 266.490,90 zł.

Całkowity finansowy udział Gminy Opoczno w projekcie, obejmujący Usługi Opiekuńcze oraz Klub Seniora wynosi: 1.070.609,84 zł z czego 970.607,84 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 100.000,00 zł wkład własny Gminy Opoczno.

Dzielnicowy Bliżej Nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie włączył się w współpracę na rzecz kampanii  „Dzielnicowy Bliżej Nas” której głównym zadaniem jest prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku wiejskim celem podniesienia świadomości odnośnie zagrożeń związanych z oszustwami i kradzieżami, których ofiarami padają osoby starsze, samotne bądź niezaradne życiowo.

Dnia 5 lutego 2018r o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sitowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym wzięli udział dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz pracownicy socjalni MGOPS w Opocznie. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo najczęściej stosowane metody oszustw, gdzie osoby nieuprawnione podają się za urzędników lub funkcjonariuszy publicznych stosując oszustwo takie jak: „metoda na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika socjalnego”, „pracownika elektrowni”. Dzielnicowi wspomnieli również o zagrożeniach związanych z zakupami przez Internet, odbieraniem połączeń telefonicznych z nieznanych numerów, po odebraniu których naliczane dodatkowe koszty połączeń. Uczestnicy spotkania – mieszkańcy sołectwa Sitowa wraz z Sołtysem panią Krystyną Świerczyńską, bardzo chętnie i aktywnie udzielali się w dyskusji, zadawali pytania, dzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Wyrazili chęć kolejnego spotkania.

Spotkanie umożliwiło omówienie zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy Sitowej dowiedzieli się czym jest taka mapa i w jaki sposób mogą z niej korzystać. Pani Sołtys miejscowości Sitowa, z pomocą dzielnicowego zaznaczyła na Krajowej Mapie Zagrożeń obiekt należący do miejscowości Sitowa, na którym dochodzi do aktów wandalizmu.

Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie wraz z pracownikami socjalnymi dziękuje dzielnicowym KPP w Opocznie za inicjatywę i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Opoczno.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv