Monthly Archives: Styczeń 2018

MGOPS w Opocznie realizatorem projektu Centrum Usług Społecznych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie jest realizatorem  projektu konkursowego pt. „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym realizacji projektu jest Gmina Opoczno, pozostali partnerzy to: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

Wartość projektu: 2 549 721,35 zł, w tym:

– dofinansowanie – 2 283 230,45 zł

– wkład własny Partnerów- 266 490,90 zł

Czas trwania projektu 1 października 2017r. do 30 września 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym 96 osób niesamodzielnych, 30 ich opiekunów faktycznych, 30 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ( MGOPS w Opocznie, MGOPS w Drzewicy)
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze ( MGOPS w Opocznie, Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna)
  3. Klub Seniora ( MGOPS w Opocznie)
  4. Usługa w miejscu treningowym (PCPR w Opocznie)
  5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych PCPR w Opocznie)
  6. Placówka wsparcia dziennego („Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego)
  7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ( PCPR w Opocznie).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach projektu realizować będzie 3 zadania:

  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z Fundacją „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna)
  3. Klub Seniora.

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmować będą swoim zakresem:

– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb  życiowych,

– opiekę higieniczną,

– zaleconą przez lekarza pielęgnację

– oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

– osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

– osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie przyznając usługi opiekuńcze decyzją administracyjną ustali  ich zakres, warunki, okres przyznania oraz odpłatność na podstawie  UCHWAŁY  NR XV/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Będą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem  zawodowym.

W ramach tych usług zapewnione  będą: rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem.

Usługa jest nieodpłatna.  Realizatorem jest Fundacją „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna).

Klub Seniora skierowany jest do mieszkańców gminy Opoczno. Będzie on miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Uczestnicy klubu będą mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia; kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania.

W ramach klubu zapewnione będą ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt  z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie z siedzibą ul. Kopernika 3, 26-300 Opoczno tel. 44-755-24-93 wewn.25

Więcej informacji w menu w zakładce Projekt „CUS”

Harmonogramy wypłat świadczeń na rok 2018 (styczeń-czerwiec)

 

W zakładce Harmonogramy wypłat ustalone są nowe okresy na rok 2018 w miesiącach od stycznia do czerwca.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv